Etusivu

Hallitus

Säännöt

Jäsenkokoukset

Jäsentiedotteet

Toimintasuunnitelmat

Jäsenmatkat

ViipurinUrheilijoiden
 kotisivu

 

 

 

VIIPURIN LINNAN RITARIT RY. 
SÄÄNNÖT
 


Viipurin Linnan Ritarit ry:n tarkoituksena on toimia Helsingin kaupungissa rekisteröidyn Viipurin Urheilijat ry nimisen urheiluseuran tukijärjestönä sekä tukea sen toimintaa ja tarkoitusperiä.
Yhdistys vaalii myös Viipurin Urheilijat ry:n synnyinkaupungin Viipurin historiaa sekä kaupungin historiallista kaupunkikuvaa. 

2§ 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kahden varsinaisen jäsenen suosittelema sekä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

3§ 
Kukin jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksutavan määrää yhdistyksen syyskokous. 

4§ 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhlia, kokouksia ja matkoja jäsenilleen, sekä tässä mainittuun tarkoitukseen ja toimintaan liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä ja lain sallimia keräyksiä, voi perustaa rahastoja ja vastaanottaa testamentti- tai muita lahjoituksia.

5§ 
Hallituksen tulee huolehtia yhdistyksen taloudesta ja sen kirjanpidosta sekä siitä, että yhdistyksen rahavarat ovat sijoitetut turvallisesti ja tuloa tuottavasti. Hallituksen on myös työskenneltävä tukirahaston kartuttamiseksi sekä käsiteltävä vähintään kuukauden sisällä ne anomukset, jotka Viipurin Urheilijat ry:n taholta esitetään rahallisen tuen saamiseksi määrättyyn tarkoitukseen tukirahastosta.

Yhdistys voi jakaa myös stipendejä lahjakkaille urheilijoille sekä Viipurin historian ja Viipurin historiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi yksityisille ja yhteisöille hallituksen päätöksellä tulo- ja menoarvion puitteissa 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä neljän (4) jäsenen läsnä ollessa. 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä neljä-kuusi (4-6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7§ 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat (sen) hal1ituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja on tilinpäätös sekä hallituksen vuosikertomus jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee kahden viikon kuluessa luovutuspäivästä lukien jättää tarkastuskertomuksensa hallitukselle. 

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja on tilinpäätös sekä hallituksen vuosikertomus jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee kahden viikon kuluessa luovutuspäivästä lukien jättää tarkastuskertomuksensa hallitukselle. 


Kutsut kokouksiin lähetetään kirjallisesti jokaiselle jäsenelle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

10§ 
Ennen maaliskuun 15.päivää pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

10§
Viimeistään maaliskuun 31. päivä pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut kokousvirkailijat.
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.    Esitetään ja hyväksytään hallituksen toimintakertomus
5.    Esitetään ja hyväksytään hallituksen vuosikertomus
6.    Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6.    Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
7.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja  muille tilivelvollisille.
8.    Muut esille tulevat asiat.
9.    Kokouksen päätös. 

 

Yhdistyksen syys- eli vaalikokous pidetään marraskuun aikana. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut kokousvirkailijat.
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle ja kannatusjäsenille.
5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle ja kannatusjäsenille.
6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet, joista vähintään.kolme valitaan mahdollisuuksien mukaan Viipurin Urheilijat ry:n piiristä.
6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet, joista vähintään puolet valitaan mahdollisuuksien mukaan Viipurin Urheilijat ry:n piiristä.
7.    Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
7.    Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
8.    Muut mahdolliset asiat.
9.    Kokouksen päätös. 

11§ 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä tekee siitä kirjallisen esityksen.

 12§
 
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tehdä siitä lainmukainen ilmoitus. Jäsenyys lakkaa tällöin sen vuoden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen päätösten mukaisten jäsenmaksujen tai muitten jäsenelle kuuluvien yhdistyksen velvoitteiden suorittamisen. 

13§ 
Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa. Päätöksen hyväksymisen puolesta on annettava vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi kuukautta. Toisen näistä kokouksista tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Molemmissa kokouksissa on purkamista koskevaa päätöstä kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

14§
Mikäli yhdistys puretaan, on sen omaisuus luovutettava Viipurin Urheilijat ry. lle.

15§ 
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.